برای باز کردن منبع روی Python for GIS and GeoScience by Joris Van den Bossche & Stijn Van Hoey کلیک کنید.