تخطى إلى المحتوى الرئيسي
Card image

المقررات المتاحة

Cursussen in het Nederlands

Point cloud processing met QGIS en PDAL wrench

Point cloud processing tools in QGIS en PDAL wrench

Courses in English

Point cloud processing with QGIS and PDAL wrench

Point cloud processing tools in QGIS and PDAL wrench

Courses in English

Programming for Geospatial Hydrological Applications

Learn to use the command line, GDAL, Python, PCRaster and PyQGIS.

Courses in English

Monitor spatial and temporal trends in agricultural water productivity with WaPOR open data

Learn how to use FAO WaPOR data to monitor spatial and temporal trends in agricultural water product...

Courses in English

Workshop QGIS for Hydrological Applications

Stream and catchment delineation with QGIS 3.30

Courses in English

QGIS for Precision Agriculture

Prepare precision agriculture projects with QGIS and Mergin Maps.

Courses in English

Looking for support?

IHE Delft offers face-to-face courses, online courses and tailor made advice & trainings.

Courses in English

FOSS4G 2022 Workshop Hydrological analysis with PCRaster in QGIS and Python

During this workshop you'll learn how to use PCRaster for hydrological analysis and modelling thro...

Courses in English

Creating data visualisations with graphs, maps and animations

In this course you’ll learn how to create graphs, maps and animations for posters, slide shows, ...

Courses in English

Google Earth Engine for Agrohydrological Applications

This course will introduce you to Google Earth Engine.

Courses in English

Processing drone images with WebODM

Learn how to create orthophotos, point cloud and DSM from drone images.

Courses in English

QGIS Advanced Tutorials

Advanced tutorials for QGIS for hydrology, hydraulics and water management.

Courses in English

How can I contribute?

Contribute with your OpenCourseWare or translations.

Courses in English

Hydrological Analysis and Modelling with PCRaster

Learn how to use PCRaster in QGIS and Python

Courses in English

Spatial Data Management with Google Earth Engine

Learn to use Google Earth Engine Python API and geemap for interactive mapping.

Courses in English

GIS training for Hydrogeological Applications

Learn how to use GIS for groundwater studies.

Courses in English

GIS for fieldwork

Learn how to prepare a field campaign with GIS.

Courses in English

GIS for Hydrological Applications

Learn how to use QGIS for hydrological applications.

Courses in English

Field surveys with QGIS, Mergin and Input

Learn how to create an app for field data collection using GIS without programming.

Courses in English

Video Tutorials

Watch video tutorials on GIS.

Courses in English

Webinars

Watch recordings of GIS related webinars.

Courses in English

Open Data Resources

Looking for free GIS data? Here's an overview of useful resources.

Courses in English

Other resources

Links to other open educational resources.

Cours en français

Google Earth Engine pour les applications agrohydrologiques

Ce cours vous présentera Google Earth Engine.

Cours en français

Programmation pour les applications hydrologiques géospatiales

Apprenez à utiliser la ligne de commande, GDAL, Python, PCRaster et PyQGIS.

Cours en français

QGIS et Applications en Hydrologie

Apprenez à utiliser QGIS pour l'hydrologie des bassins versants et la gestion de l'eau.

Cours en français

Tutoriels avancés de QGIS

Tutoriels avancés pour QGIS pour l'hydrologie, l'hydraulique et la gestion de l'eau.

Cours en français

Formation SIG pour les applications hydrogéologiques

Apprenez à utiliser le SIG pour les études sur les eaux souterraines.

Cours en français

Enquêtes de terrain avec QGIS, Mergin et Input

Créez une application pour la collecte de données sur le terrain à l'aide du SIG sans programmati...

Cursos en español

Procesamiento de imágenes de Drones con WebODM (Web Open Drone Map)

Aprende acerca de la creación de ortofotos, nubes de puntos y Modelos Digitales de Superficie (DMS)...

Cursos en español

QGIS para Aplicaciones Hidrológicas

Aprenda a utilizar QGIS para la hidrología de cuencas hidrográficas y la gestión del agua.

Cursos en español

Capacitación SIG (Sistema de Información Geográfica) orientado a aplicaciones hidrogeológicas.

Aprende a utilizar los SIG en estudios acerca de agua subterránea.

Courses in Japanese

水文地質学のためのGISトレーニング

地下水の調査にGISを活用する方法を学びます。

Courses in Japanese

QGIS、MerginとInputを使った現場調査

プログラミングなしでGISを使った現場でのデータ収集を行うアプリの作成...

Courses in Japanese

QGIS上級者向けチュートリアル

水文学、水理学、水管理のためのQGISの上級者向けチュートリアル。

Curso em Português-BR

Processamento de imagens de Drones com WebODM (Web Open Drone Map)

Aprenda acerca da criação de ortofotos, nuvens de pontos e Modelos Digitais de Superfície (MDS) d...

Curso em Português-BR

QGIS Para Aplicações Hidrológicas

Aprenda a usar o QGIS para Hidrologia de bacias Hidrográficas e Gestão dos Recursos Hídricos

Cursussen in het Nederlands

QGIS Introductie Workshop

Prepare precision agriculture projects with QGIS and Mergin Maps.

Cursussen in het Nederlands

Choropletenkaart in QGIS

Cursussen in het Nederlands

Velddatacollectie met Input, Mergin en QGIS

Leer hoe je een survey kan opzetten met QGIS, Mergin en de Input app

Cursussen in het Nederlands

Introductie GDAL & Python

Leer de opdrachtregelinterface, GDAL en programmeren in Python